50 jaar VSSM

voor verbinding en acceptatie

Van het Bestuur

verslag ALV 2017

Beste leden,


Zoals jullie weten hebben wij op 22 april j.l. de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. Tijdens deze vergadering hebben wij afscheid genomen van Elisabeth, onze penningmeester. Elisabeth heeft bijna 10 jaar deze taak met zorgvuldigheid en grote inzet gedaan, waar wij erg dankbaar voor zijn.
Ook onze ledenadministrateur Hennie die o.a. ook de rol van postbode voor de verspreiding van alle correspondentie binnen de vereniging trouw verzorgde, heeft te kennen gegeven dat hij na 17 jaar zijn taak gaat neerleggen. Ook Hennie zijn wij dankbaar, want mensen vinden die taken uitvoeren valt niet mee.

De ALV heeft Han als nieuw bestuurslid benoemd en Jan en Ruud opnieuw het vertrouwen gegeven. Alhoewel de taken binnen het bestuur nog verdeeld moeten worden heeft Han al op ons verzoek ingestemd met de taak als penningmeester en ledenadministrateur.

De sfeer van de vergadering was positief en constructief, wat voor de hele vereniging en de onderlinge contacten van groot belang is. Over enkele weken ontvang je de voorlopige notulen die uiteraard op de volgende ALV past echt vastgesteld kunnen worden.
Er zijn enkel besluiten genomen die uitgevoerd gaan worden. Zo waren er twee voorstellen voor verandering van het Huishoudelijk Reglement en wel betreffende artikel 9.4 en 10. Na een duidelijke discussie heeft de vergadering besloten om de verandering van artikel 9.4, betreffende de verkiezing van bestuursleden niet aan te passen. Het huidige artikel heeft als begrenzing een zittingsperiode van maximaal 12 jaar, iets wat de vergadering als voldoende heeft aangemerkt. Het huidige artikel 9.4 is echter wel dusdanig omschreven dat de tekst voor verwarring kan zorgen. Een van de leden zal zich over het herschrijven van deze tekst buigen, zonder de inhoud aan te tasten. Het resultaat kan dan een volgende ALV in stemming gebracht worden. Er lag ook een voorstel om artikel 10, betreffende het Verenigingsorgaan, volledig te wijzigen. Deze wijziging is aangenomen en zal zeer binnenkort in het Huishoudelijk Reglement op de website aangepast worden. Verdere informatie over de ALV leest u binnenkort in de voorlopige notulen.

vssm logo

SOA poli online:

Consensual Deviance

Stringzz | de nieuwe BDSM-app voor Android

Advertenties

De VSSM heeft geen inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de advertenties en de VSSM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de producten